به همت واحد فرهنگی مرکز و با هماهنگی یکی از گروهای نمایش مذهبی و با همکاری چند ارگان فرهنگی استان، تئاتری مذهبی باعنوان ناله های بی صدا در دوشب منتهی به شهادت امام جواد(ع)درحسینیه مریم آبادبه روی صحنه رفت. دراین تئاترصوتهای شخصیتها ازقبل آماده شده بودندوبازیگران با تطبیق بر آن صوتهابه ایفای نقش میپرداختندوبدین تریب بخشهای مهم زندگی امام به روی صحنه می آمدوحاضران راکه بیش ازهزارنفربودند گاهی ازشوق به وجدوگاهی ازظلم ظالمان زمان به گریه و شیون می انداخت. لازم است از فعالیتهای خالصانه آقای یحیی صفدرخان صمیمانه تشکر نماییم