جان گرفتن مرکز با بازگشت دانشجویان به کلاسهای حضوری و آغاز شور و نشاط دانشجویی