سیما شریعتمداری

مدیر گروه رشته کامپیوتر 

مریم افتخاری

مدیر گروه رشته حسابداری

بهناز فتوحی 

مدیر گروه رشته مدیریت کسب و کار