سیما شریعتمداری

مدیر گروه رشته کامپیوتر 

مهری اسلامی

مدیر گروه رشته حسابداری

مجید دست افشان 

مدیر گروه رشته مدیریت کسب و کار