اعضای شورای آموزشی مرکز:

مجید سفید
محمد سفید
محمد امینیان
سیما شریعتمداری
مریم افتخاری
بهناز فتوحی
امیر ترقی نژاد