لذا خواهشمند است کارت ورود به جلسه امتحان خود را پرینت گرفته و حداکثر تا تاریخ 1401/03/25جهت تسویه حساب و مهر کردن کارت ورود به جلسه به امور مالی مراجعه کنید. با تشکر امور مالی
با توجه به شلوغی روزهای پایانی خواهشمند است در اسرع وقت اقدام نمایید.