این جلسات دوشنبه هر هفته ساعت ۷:۳۰ صبح برگزار میگردد