نشست رؤسای مراکز علمی کاربردی استان با حضور رئیس دانشگاه جامع استان و معاون علمی ایشان، شنبه هجدهم شهریورماه در اتاق جلسات مرکز علمی کاربردی جوادالائمه(ع) برگزار گردید و پس از ارائه گزارش عملکرد و روند فعالیتهای مرکز در سال تحصیلی گذشته در بخشهای آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی، فرهنگی ، اداری مالی و عمرانی توسط آقای سفید ریاست مرکز ، با همفکری مدیران مراکز ، تصمیماتی در خصوص موضوعات پیش روی آغاز سال تحصیلی جدید و فرایند ثبت نام و انجام امور جاری مراکز اتخاذ گردید.