با حضور دانشجویان علاقمند به مباحث ورزشی انتخابات انجمن ورزشی این مرکز برگزار و افراد ذیل به عنوان اعضای اصلی  انتخاب گردیند:

1- جواد منصوری فرد

2- ابراهیم مهرنهاد 

3- رضا یونسی

4- سعید یونسی

5- الهام جعفری 

6- فاطمه صلواتی

7- امید فنائیان

8- مینا باقری

و پس از برگزاری اولین جلسه انجمن آقای امید فنائیان به عنوان دبیر اول انجمن و خانم مینا باقری به عنوان دبیر دوم انتخاب شدند.