جناب آقای محمد جواد کارگرزاده بیده نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی  و در حال حاضر یکی از اعضای هیئت امنا مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جوادالائمه (ع) یزد می باشند.