جناب آقای محمد رضا حکاک زاده یزدی، کارشناس شیمی و کارشناس ارشد مدیریت و هم چنین مدیرعامل موسسه آموزشی جوادالائمه (ع) یزد بوده و در حال حاضر یکی از اعضای هیئت موسس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جوادالائمه (ع) یزد می باشند.