جناب آقای محمد جواد صراف شیرازی، با داشتن مدرک دکترای مهندسی شیمی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد بوده و در حال حاضر یکی از اعضای هیئت موسس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جوادالائمه (ع) یزد می باشند.