جناب آقای مصطفی حکاک زاده  با داشتن مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، در حال حاضر یکی از اعضای هیئت امنا مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جوادالائمه (ع) یزد می باشند.