جناب آقای مجید سفید، کارشناس ریاضی کاربردی و کارشناس ارشد برنامه ریزی هفتگی و هم چنین رئیس مرکزعلمی کاربردی جوادالائمه (ع) یزد بوده و در حال حاضر یکی از اعضای هیئت امنا مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جوادالائمه (ع) یزد می باشند.