مقطع کاردانی:

1: حسابرسی 

2:مدیریت کسب و کار

3: حسابداری امور مالی

4: بازرگانی_امور نمایشگاهی

5: نرم افزار_برنامه سازی کامپیوتر

6: فناوری اطلاعات_اینترنت وشبکه های گسترده

مقطع کارشناسی:

1: حسابرسی

2: مدیریت کسب و کار

3: حسابداری امور مالی

4: مدیریت تجاری سازی

5: مهندسی فناوری اطلاعات_فناوری اطلاعات

6: مهندسی فناوری اطلاعات_برنامه نویسی تحت وب